Panel používateľa

NOVINKA

Respirátor od ON zabespečí 99,9% zachytených baktérijí, sajrajtu a vírusov keré sa lufte. Prosím vyberte si velkosť. Tú zistíte tag, jag e znázornené na obrásku galériji produktu.

18,30 €

Súhlas ze spracuvaňím osobných údajov treťéj straňe

Dostupnosť: Skladom

Výropca: M.Caban, CC - Attribution licence by lafactoria3d

Respirátor na papulu. 6 vrstvová ochrana filtrom. Len na objennávku.

Produkt sa predáva za výrobnú cenu! Len osobný odber. Farba masky je čérná

Inštukcije a návot k RESPI5  si sťáhni na tomtok otkaze.

velkost

Do ňešnej doby nevydala organizácija pre širokú verejnosť boji s COVID-19 žánny pokyn na noseňí ochranných pomócek (celotvárové masky, polomasky, respirátory...). Uverejnila iba usmerneňí určené pre zdravotníckých pracovníkov, medikov a osoby, keré prichádzajú do styku z nakazenýma pacjentáma. Tu WHO otporúča použití ochranných okurálóv, ochranného štítu, ochranného odevu a jennorázových rukavíc z odolnosťu voči kapalinám. Na ochranu dýchaňá sa takýchtok prípadoch určené respirátory a ochranné pomócky s typom filtra aspom FFP2 / N95 (tréda ochrany filtrom P2 ) alebo FFP3 (tréda ochrany filtrom P3). Čínska norma N95 je ekvivalentom evrópskej normy FFP2, ide teda o rovnakú trédu ochrany.

Kompletnú správu nájdete na sťáhnuťí aj na webovej stránke WHO.

Respirátor funguje opačne jag rúško. Po jeho nasadení filtrue luft, kerý dychujete núťer a zachytáva škollivé látky (prach, dym, kapalná hmla (tzv. aerosól), aby sa nedostali do Vášho dýchacého systému. A presne to je pri výskyte koronavírusu potrebné. Respirátory nájdete vaččinu  troch ochranných trédach (FFP1, FFP2, FFP3), ale pre ochranu proti vírusom (aj koronavírusu) hladajte iba trédu FFP2 alebo FFP3. Či si vyberete respirátor z výdychovým ventilom alebo bez, je už na Vás. Výdychový ventil Vám poctatne ulachčí dýchaňí a pre zdravého človeka je výborná volba. Ale bacha, ak ste chorý a kýchnete, tak ventil pošle Vami kýchnuté kapky do okolá, čo určite nestete aňi Vy, aňi my. S tohotok dóvodu dostaňete na našej stránke iba respirátor BEZ výdychového ventilu, aby ste boli chránený Vy, ale aj okolí.

Dôležité upozorneňí: respirátor musí tesne dolíhať na tvári, páni mosá byť oholení, aby cez netesnosti spósobené bradu neprenikav nefiltruvaný luft dyrek do Vašich plúc. Pri nasadzuvaňí respirátora sa rácte pokynma výropcu.

Potrebné filtre, keré používame na ochranu pred korona vírusom spĺňajú bezpečnosné normy vác jak FFP2 a FFP3, nakolko zme použili ich kombináciju a vrstveňí. Masku dostaňete spolu s filtrama pre prvé použiťí. 

__________________________________________________________________________

Je potrebné pochopiť týchtok pár dóležitých faktov:

Zduchové filtre z vysokým stupňom účinnosti alebo zduchové filtre HEPA sa najefektívnejším typom zduchového filtra, kerý je g dispozíciji. Zvyčajne vyrobené ze sklenených vláken sa 99,97% účinné pri octraňuvaní častíc až 0,3 mikrometra. Plusom tochtok filtra je, že odstraňuje prach, zrnká prachu, plesne, pel, baktérije a ostatné bežné alergény, keré sa vyskytujú lufte. Nečistoty zachytené filtrom nebudú vypustené naspák do okolá. Nevytvára ozón ani škollivé vellajšé produkty. Ňevýhoda týchtok filtrov je, že ňeodstráni pachy, plyny, chemické výpary, prchavé organické zlúčeniny, cigaretlový dym a velice malé častice, vírusy a baktérie (od 0,01 mikrometrov a méň). HEPA filter funguje pasívne. Vyžaduje ventilátor na zachycuváňí nečistót. Baktérie a vírusy sa môžu množiť vnútri filtra. Ňevýhody zduchového filtra ale dokáže vyréšiť inakší filter - uhlíkový

Uhlíkové filtre obsahujú milióny malých pórov medzi atómami uhlíka, keré móžu zachytávať alebo reaguvať s chemickými výparmi, plynma a zápachma a robiť ich ňeškonnýma. Zhladom na vysokú plochu uhlíkových granúl sa uhlíkové filtre vynikajúce pri zachytávaní plynov, keré by ináč prešli cez iný filter. Plusom je, že je vysoko apsorpčný, čo je velice účinné pri zachytávaní chemických výparov, plynov, cigaretlového dymu a pachov. Nevypúšťa zachytené kontaminanty naspák do okolá. Nevytvára ozón ani ďalšé nebespečné vellajšé produkty. Ňevýhody má prene té, že ňedokáže čistiť efektívne prach ani ostatné alergény tag, jak to robí zduchový filter HEPA. Ten šak dokáže zachytávať alergény a iné častice vynechané filtrom s aktívnym uhlíkom.

Spojením týchtok filtrov zme vytvorili unikátnu ochranu. To šak ňeňi šecko. Uvedené filtre sa stále málo, nakolko korona vírus je o velkosti ot 0.06 do 0.14 mikrometra (zdroj info), preto zme pre istotu zdvojili tútok vrstvu o ďalšé 2 filtre - zduchový aj tú z aktívnym uhlíkom) a doplnili vrstvy dalšíma troma filtráma z látky, buňičiny a vaty (tampónom). Šecky tétok filtre stojá jako prekáška na ceste korona vírusu do vážho organizmu. Len napríklat samotná maska M3 spĺňa normu FFP3 a údajne je dostatočnú ochranu. No verte, že ňeňi ani zďalaka. Rovnako ňetvrdíme že náš RESPI5 Vás pret koronu vírusom ochráňi. Víme šak zaručiť, že z momentálne ponúkaných možnosťí pre verejnosť je to tá najlepšá volba jakú máte g dispozíciji. Žálbohu, sérijová výroba ňeprichádza do úvahy, nakolko nám chýbajú investícije do tak obrovskéj výroby. 

FFP3 zachytáva častice do velkosti 0.3 mikrometra

Norma DIN53438-3 zachytáva častice ešte menšé a to do velkosti 0.16 mikrometra!

COVID-19 má šak velkosť od 0.06 do 0.14 mikrometra.

__________________________________________________________________________

Zložeňí našej filtrácije: 

 • my zme pouzili 2x SWIRL - Univerzálny pachový filter (norma testuváňá DIN53438-3, polla kerej pohlcuje filter menšé častice jak 0.3 teda spĺňa vyššú normu jak FFP3). Má mimoráňňe dobré apsorpčné schopnosti, kompostuvateľný materijál založený 100 % na rastlinnej báze, zakúpite aj tutok , a pri výmene móžete použiť aj takýtok . Filter mente každé 3 mesáce.
 • 2x Coton pads - hypoallergenic je bežne dostupný  drogeriji  podobe tampónov na čisteňí tvári.; Je potrebné meniť na konci 3.ňňa používaňá
 • 2x tričkovina (100% bablna) , je potrebne vystrihnúť tvar aby pasuvav, ale troška vaččí, aby ste prekryli aj bočne steny a zabránili tak zniku medzer, napriklad na masku velkosť 12 cm treba na vystrihnuť  štvorček 4x4 cm.

Góli prekryťú vláken, aby sa otpor voči vírusovým kapkám zňížev, sa mosí kombinuvať aj typ filtračných sťén polla obrazka: 

filter

Dóležité informácije:

Na stránke ortodoxninitrancani.sk si RESPI5 móžeš len objennať. Tvoja objennávka je spracuvaná a násleňňe preposlaná výropcovi.

 • ortodoxninitrancani.sk  a výropca (Miroslav Caban) garantujú a česne prehlasujú, že s predaja výropku RESPI5 počas mimoránneho stavu a čase pandémije ňňemá žánny zisk a výrobek je predávaný zákazníkom za výrobné náklady
 • Vašša objennávka na našich stránkach je zároveň súhlasom ge spracuvaňú Vašich osobných údajov treťú stranu (výropcom), keré sa potrebné pre ďalšú komunikáciu na vybaveňí objennávky.
 • Výropca sa zavazuje, že Vaše osobné údaje (meno, prezvisko, imejl, telefonne cislo, adresa) budú po vybaveňí objennávky z jeho databázy skartuvané a octráňenésúlaďe z GDPR
 • Po vytvorení objennávky na našej stránke ortodoxninitrancani.sk Vás násleňňe bueme informuvať o dobe dodáňá a spósobe doručeňá na Váš imejl.
 • šecky potrebné informácije o výropku a jeho užívaňí si móšte sťáhnuť na našej stránke.
 • Doba dodáňá je stanovená výropcom na 7 kalendárnych ňňí - o zmeňe Vás bue výropca informuvať mejli. 

Respi5 je vyrábaný na základe verejnej licencije/Creative Commons/ ot LA FACTORIA 3D, Spain.

Pre tých, čo by mali pochybnosti o povolení predaja:
Attribution - je najširšá verejná licencija /najširší rossach/, povoluje aj komerčné použiti. Tým pádom sa to móže predávať. Tutok je póvonny text, z tej stránky : License
COVID-19 MASK (Easy-to-print, no support, filter required) bylafactoria3d is licensed under the Creative Commons – Attribution license.
A tu je k tej licenciji, kerú oni uvádzajú na tej stránke https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
You are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.

Informácia k cene: Takže, nákup materijalu + elektrika, keďže  to nejde 20 minút. Maska sa vyrába  6 hodín , další materjal ako sa filtre, gumicka.
Každá výroba stoji voláke peňáze, investíciju, energiju. Cena zahŕňá iba totok - ňišt navyše. Až by ste ale mali vedomosť o tom ďe nakúpiť materjál lacnejšé, kontaktujte výropcu a cena sa určite zňíži. My sťeme luďom týmtok vyropkom pomócť, ňé na ňich zarábať.

 

________________________

Reklamní partneri webu:

blank
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Previous
 • Ďalší

________________________

Anketa

Lúbi sa Ti naša stránka?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásení

Táto stránka používa sušénky. Vác info